+91-44-28271616       synapse2k19@snmail.org

 

 

International Faculty


Dr. Nancy J. Newman
USA

 

Dr.Valerie Biousse
USA

 

Dr. Satoshi Kashii
Japan

 

Dr Dan Milea
Singapore

 

Dr. Richard Kho
Philippines

 

Dr.Patric Yu Waiman
UK

 

Dr. Carmen Chan
Hong Kong

 

Dr. Lingam Gopal
Singapore

 

Dr.Padmaja Sudhakar
USA


national Faculty


Dr G Arjundas
Mercury hospital ,Chennai

Dr Balamurugan
Apollo speciality hospital, Chennai
Dr Bhanu K
Mehta Hospital ,Chennai

Dr Deepak Arjundas
Mercury Hospital, Chennai

 

Dr.Hemalini Samant
Grant medical college, Mumbai

Dr.Lakshmi Narasimhan
MMC ,Chennai

Dr. Leema Pauline
Dept of Paediatric Neurology
ICH, Chennai
Dr.Mahesh Kumar
Aravind eye hospital,Madurai

 

Dr.Navin Jayakumar
Darshan eye clinic ,Chennai

Dr Pazhani
Pazhani Neuro centre,Chennai

Dr.Ram Gopal Krishnan
Apollo hospitals, Chennai

Dr.Ramesh Kekunnaya
LVPEI,Hyderabad

 

Dr.Rashmin Gandhi
Beyond eye care ,Hyderabad

Dr Rathnadevi
Apollo speciality hospital,Chennai
Dr.Rohit Saxena
AIIMS,New Delhi

Dr V R Roopesh Kumar
SIMS hospital,Chennai

 

Dr.Satya Karna
Karna eye Clinic ,Noida

Dr Siddartha Ghosh
Apollo Hospitals, Chennai

Dr .K.R.Suresh Bapu
SIMS Hospital, Chennai

Dr.Suresh Kumar
Apollo Hospitals, Chennai

 

Dr.Swatee Halbe
Apollo Hospitals, Chennai

Dr.Veena Noronha
VRR SCANS, Chennai

Dr.Vijay Anandh
Anandh eye clinic, Madurai

Dr.Virender Sachdeva
LVPEI,Visakhapatnam

 

Dr V Viswanathan
Kanchi kamakoti child trust hospital, Chennai
Dr.Vivek Lal
PGIMER ,Chandigarh

 

CONTACT US

Mr Senthilnathan M - 9444806421
Mr Shreekanth - 9383571426
Medical Research Foundation
41/18, College Road, Nungambakkam, Chennai 600 006, Tamil Nadu, India.
Mail-ID: synapse2k19@snmail.org
Phone No: +91-44-28271616 Extn 1343, Fax: +91-44-28254180